,

KÖÖ Q19 | KÖÖ MPX | KÖÖ LC | KÖÖ REVUE BAR | KÖÖ 23 | KÖÖ MH | KÖÖ 1 | KÖÖ 7

Reopening - Corona Info

Den Virus eindämmen - gemeinsam

Liebe KÖÖ Gäste!

 

ALLE KÖÖ LOKALE SIND WIEDER GEÖFFNET:

KÖÖ 1

KÖÖ REVUE BAR 

KÖÖ 7

KÖÖ 19

KÖÖ LUGNER CITY

KÖÖ 23

KÖÖ MULTIPLEX

KÖÖ MH

 

INFOS ZU RESERVIERUNGEN FINDET IHR AUF DEN JEWEILIGEN FILIAL-SEITEN

Wir freuen uns sehr auf ein baldiges Wiedersehen im KÖÖ!